Học trò trường làng – Song Giang-Hồng Ân

Tình yêu học trò. Từ thưở hàn vi. Tình yêu học trò. Hoa phượng rớt sân trường. Tình yêu học trò. Trộm nhìn thế mà thương. Nép bên sân trường. Những khi ra về trường tan.