VOA News Global Live

Các bạn sử dụng Internet Explorer có thể nghe trực tiếp tại trang này, hoặc click vào link dưới để sử dụng Windows Media Player.

VOA News Global Live

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*